Inhaber von Alpine-Power

6. Dan Nippon Jiu-Jitsu 2024
5. Dan Nippon Jiu-Jitsu 2018
4. Dan Nippon Jiu-Jitsu 2013
3. Dan Nippon Jiu-Jitsu 2009
2. Dan Nippon Jiu-Jitsu 2007
1. Dan Nippon Jiu-Jitsu 2002

1. Dan Yaku Kobu Jitsu 2013

Ehrentitel KYOSHI erhalten 2024
Ehrentitel RENSHI erhalten 2015